moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Projekt Ekovesnice Křižany

07.07.2015  

Projekt Ekovesnice Křižany

 

     Na 7 ha plochy v podještědské obci Křižany vznikne zástavba 32 tradičních i moderních domů z přírodních materiálů v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Na obytnou zónu přímo navazuje náves, která ji volně propojuje s obcí Křižany.

     Celý tento komplex vznikl z podnětu Petra Skořepy, který původní myšlenku založit soběstačnou osadu, transformoval do nynějšího projektu. Jelikož sám zakládá osadu v Bílých Karpatech a trvale žije na Slovensku, rozhodli jsme se pokračovat v jeho započaté práci.

     Význam projektu spočívá v několika aspektech. V prvé řadě se jedná o záměr vytvořit příjemné místo pro život rodinám, které mají zájem o životní prostředí. Současně se jedná o zcela nové pojetí života na vesnici (evoluce vesnice) směrem k obnovení vztahu člověka a přírody.

     Jelikož jde o unikátní projekt s cílem minimalizovat negativní dopady lidské činnosti a současně rozvíjet trend trvalé udržitelnosti (přírodní stavitelství a zahrady, alternativní zdroje energie, aj.) bude mít tento projekt zásadní význam také v envinonmentálně-vzdělávací oblasti.
 

 

Architekt - Ing. arch. Helena Hlávková

I. Obec Křižany


     V malebném kraji Podještědí se nachází obec Křižany, která je vzdálena od Liberce cca 10 km (20 min jízdy autem). Obec je zajímavá už svou polohou v krajině - na východní straně dominuje Ještěd, na západní straně se otevírá pohled na Ralsko a ze severní strany obci ohraničují Krkavčí skály). Okolí tak nabízí množství cykloturistických tras a mnoho tipů na výlety.

     Obec je charakteristická zachovalou tradiční architekturou a krásným okolím. Na pastvinách uvidíte koně, krávy a ovce. Obec také vlastní velké rozlohy lesů.

     Pro výstavbu ekovesnice nebyly Křižany zvoleny náhodně, mají totiž ideální předpoklady k tomu, aby právě zde vznikl projekt tohoto druhu. Tato obec má totiž v prvé řadě ambice stát se více soběstačnou - má vlastní zdroj pitné vody, v nedávné době zde vznikla bioplynová elektrárna, plánuje se obecní čistička odpadních vod, a dokonce se připravuje projekt na větrnou elektrárnu.

     V obci naleznete vyhlášenou pekárnu, moštárnu a pálenici, také pražírnu kávy, pilu. Občanská vybavenost je zde také velmi dobrá: školka, škola, knihovna, multifunkční centrum, veřejný internet zdarma, hospoda, obchod, pošta, dokonce divadlo pod širým nebem. V obci se konají různé kulturní akce.

     Spojení s okolními městy zajišťuje autobus i vlaková doprava.
Obec Křižany vyhrála soutěž Vesnice roku 2011 pro Liberecký kraj.

 

Architekt - Ing. arch. Helena Hlávková

II. Projekt Ekovesnice Křižany


a) Bydlení v ekovesnici


Pozemek

     Na pozemek o celkové rozloze 13 ha (7 ha zástavba) povedou dvě příjezdové silnice z hlavní komunikace ve směru Křižany – Osečná. V samotné ekovesnici je navrženo pět ulic. Každá z nich se liší typem zástavby.

     Rozloha většiny parcel v ekovesnici se pohybuje kolem 1500 m2. Parcely umístěné na jižní straně pozemku jsou však dimenzovány na cca 3000 m2. Přes tyto pozemky teče jeden z přítoků Ještědského potoku, což nabízí možnost vytvořit na těchto parcelách vodní nádrže (přírodní koupací jezírko).

     Cena nezasíťovaných pozemků se pohybuje kolem 300 Kč/m2. Zasíťování pozemků provede současný majitel, proto bude konečná cena pozemků vyšší.

Domy

     Aby byl zachován ráz ekovesnice a zástavba působila harmonicky jako celek, včetně citlivého zasazení do krajiny, bylo třeba stanovit určitá pravidla pro stavbu domů v dané ulici. V ulicích U kaštanu a Lipová budou postaveny tradiční domy se sedlovou střechou (možnost zelené střechy) tj. dřevostavby, zděné domy, slaměno-hliněné domy, roubenky a poloroubenky (celkem 19 domů). Stavba domů atypických tj. nekubických (např. kruhové) a domů přihrnutých zemí se předpokládá v ulicích Dubová, Zelená a Javorová (až 13 domů).

     Důraz se klade na harmonické propojení tradičních staveb s moderní přírodní architekturou.

     Při stavbě domů se budou používat tradičně osvědčené přírodní materiály nejlépe z místních zdrojů (např. dřevo, dále omítky, zdivo či střešní krytina na bázi přírodních surovin, tepelně izolační materiály z plně obnovitelných zdrojů…). Zásadně nebudou použity zdravotně závadné materiály a materiály škodlivé k životnímu prostředí (např. polystyren, chemická a toxická lepidla…).

     Všechny domy budou dle spotřeby energie řazeny mezi nízkoenergetické či pasivní. Majitelé však mohou tyto standardy překročit a navrhnout své domy jako nulové, soběstačné nebo dokonce aktivní, které nepotřebují dodávat žádnou energii, ba naopak v některých případech přebytečnou energii dodávají do sítě.

     Typ domu je tedy předem daný v závislosti na lokalitě v ekovesnici. O konečném návrhu domu a použitých materiálech si však každý majitel rozhoduje sám (Petr Skořepa pro zájemce uspořádá přednášku a poskytne poradenství).

Náves

     Náves má několik funkcí. Nejdůležitější z nich je funkce sociální, rekreační a informační (environmentálně-vzdělávací).

     Ekovesnice je s návsí propojena pěší komunikací, tedy chodníkem, po kterém lze projít celou ekovesnicí, dále pokračovat kolem hřiště a koupacího jezírka a směřovat do samotné obce Křižany.

     Na tomto pozemku již obec nechala zrealizovat menší sportovní hřiště, dětské hřiště a roubený dům, který bude sloužit jako zázemí s občerstvením a ekocentrum.

Sociální a rekreační funkce

     Náves je propojující prvek mezi stávající obcí Křižany a ekovesnicí. Jedná se o společný prostor pro setkávání obyvatel s možností sportovního vyžití, koupání a oddechu v příjemném prostředí. Plánuje se výstavba přírodního koupacího jezírka, přičemž okolí této vodní nádrže by mělo sloužit jako ukázková permakultruní zahrada. Celkově by měl park sloužit k odpočinku a posezení pro volné chvíle, ale také pro výuku škol jako praktická ukázka trvale udržitelného a zdravého soužití člověka a přírody.

Informační funkce

     Projekt tohoto typu je v ČR natolik ojedinělý, že po dokončení výstavby očekáváme zvýšenou turistickou aktivitu v obci a zájem veřejnosti o ekovesnici. Aby však byla zajištěna klidová zóna v ekovesnici, bude vjezd povolen pouze pro rezidenty. Dále vznikne mimo obytnou zónu ekocentrum, které bude zájemce podrobně informovat o vzniku a fungování ekovesnice (fotodokumentace z výstavby jednotlivých domů, použité technologie apod.). Vedle ekocentra bude dále naplánováno malé parkoviště.

Okolí ekovesnice

     V bezprostřední blízkosti ekovesnice vznikne soukromý rodový statek (6 ha). Do budoucna se zde však nabízí možnost přísunu čerstvých potravin (ovoce a zelenina v bio kvalitě) do ekovesnice. Dále na ekovesnici navazují louky a les.

     Pro majitele některých parcel existuje možnost přikoupit navazující pozemek (trvalý travní porost) o celkové výměře cca 9 000 m2. Propojením stavební parcely s tímto pozemkem tedy může vzniknout další rodový statek. Stejně tak je ale možné v případě zájmu pozemek rozdělit do několika menších celků.

Technické zázemí – inženýrské sítě a odpadové hospodářství

     Nedílnou součástí tohoto projektu je využívání přírodních obnovitelných zdrojů energie, šetrné nakládání s vodou a racionální hospodaření s odpady. Cílem je dosažení co největší soběstačnosti v rámci daných možností a tím snaha o trvalou udržitelnost.

Elektrická energie

     Ekovesnice bude napojena na obecní síť elektrické energie. Další doplňkové zdroje energie, např. fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, solární ohřev vody či pasivní solární vytápění (skrze prosklenou jižní stranu domu se akumuluje teplo do stavebního materiálu) apod., si budou moci majitelé zřizovat jednotlivě dle vlastních možností (zde se nabízí možnost čerpání státní dotace).

Voda

     Křižany mají vlastní zdroj pitné vody. Předpokládá se tedy napojení ekovesnice na místní vodovod. Dále se nabízí možnost zadržování vody na pozemcích (přírodní koupací jezírko). Zvláště vhodné je to u větších pozemků na jižní straně ekovesnice, které mohou k vybudování vodního díla využít přítok Ještědského potoka.

Odpadové hospodářství

     Obec plánuje realizaci obecní čističky odpadních vod. Předpokládá se napojení ekovesnice na obecní ČOV (šedá voda). Současně je možné v ekovesnici zrealizovat (např. ve spolupráci se společností Nano Energies) malou bioplynovou stanici s kogenerační jednotkou (využití černé vody). Předpokladem je oddělení potrubí pro černou a šedou vodu.

     Majitelé však mohou nakládaní s odpadní vodou řešit také individuálně. Např. v domě instalovat ekotoaletu a šedou vodu čistit v kořenové čistírně umístěné přímo na pozemku, přičemž vyčištěná voda zasakuje do půdy a tím je koloběh vody uzavřen.

Nakládání s odpady

     Nakládání s odpady je další důležitý bod v systému hospodaření v ekovesnici. Všechny odpady budou recyklovány buď na místě (kompost na každé parcele), nebo odvezeny na recyklaci do specializovaných firem (separace odpadů). Cílem je eliminace komunálních odpadů (veškerý komunální odpad z Podještědí se odváží na skládku ležící mezi obcemi Křižany a Osečná).     Nakládání s odpady je další důležitý bod v systému hospodaření v ekovesnici. Všechny odpady budou recyklovány buď na místě (kompost na každé parcele), nebo odvezeny na recyklaci do specializovaných firem (separace odpadů). Cílem je eliminace komunálních odpadů (veškerý komunální odpad z Podještědí se odváží na skládku ležící mezi obcemi Křižany a Osečná).

b) Sociální aspekt

 

Obyvatelé

     Předpokládáme, že zájemci budou většinou mladé rodiny s dětmi, kterým záleží na tom, kde žijí a kde vychovávají své děti a mají zájem o to, aby si vytvořili příjemné místo pro život a aby jejich děti vyrůstaly ve zdravém přírodním prostředí. Pravděpodobně se bude jednat o specifickou skupinu lidí podobného smýšlení se zájmem o ekologii, ochranu přírody, trvalou udržitelnost, snahu o soběstačnost a zlepšování životního prostředí. Také se u obyvatel ekovesnice předpokládá zájem např. o přírodní stavitelství, permakulturu a pěstování vlastní potravy, popř. tradiční řemesla aj.

Společenství

     Z předpokladů výše uvedených vyplývá, že mezi obyvateli vzniknou pozitivní společenské vazby (přátelské a nikoli jen sousedské vztahy). Tím se dostáváme k důležitému bodu sociálního fungování v ekovesnici. Ze sociálního hlediska se jedná o formu společenství, kde každý dům se zahradou tvoří samostatnou jednotku založenou na principu soukromého vlastnictví.

     Jelikož bychom se rádi pokusili zavést nový model lidového rozhodovacího řízení, měla by v rámci společenství Ekovesnice Křižany vzniknout tzv. Rada. V obecném pojetí by členové Rady měli usměrňovat vývoj ekovesnice, např. vyjadřovat se k průběhu výstavby. Na základě těchto vyjádření by pak měl stavební úřad udělovat výjimky proti schválenému územnímu plánu v obci Křižany.

     Dále je třeba podotknout, že nelze předem určit vývoj ekovesnice ve smyslu sociálního fungování. Měla by totiž vznikat spontánně, stejně jako každá jiná vesnice nebo osada v minulosti. Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že obyvatelé mají podobné smýšlení a životní styl. Ve stručnosti lze říci, že by se ekovesnice měla stát ukázkou znovuobnovení sociálního systému.

Společné prostory

     Společenství bude fungovat na principu respektování soukromého vlastnictví. Přesto se v obytné zóně předpokládá vznik společných prostor vhodných pro setkávání obyvatel. Pro tento účel bude sloužit jednak náves (viz Náves) a dále je možné vybudovat další interní společný prostor přímo v obytné zóně.

     Toto společenské (či společensko-mateřské) centrum je prostor, kde je např. větší vybavená kuchyň, knihovna, společenská místnost s možností promítání, dětský koutek. Zde se mohou scházet obyvatelé vesnice, maminky s dětmi si tady mohou společně uvařit či pohlídat děti. Okolí domu, tedy zahrada je podobně laděna (např. ohniště pro možnost společného posezení).

c) Ekonomický aspekt

 

     V rámci ekovesnice je možné zavést různé alternativy ekonomického fungování. Nabízí např. lokální ekonomický systém, místní výměnný systém, potravinová banka apod. Tyto možnosti závisí na přístupu obyvatel a na vývoji sociálního systému v ekovesnici.

d) Environmentální a environmentálně-vzdělávací aspekt


     Velký význam projektu spočívá v oblasti environmentální. V současné době je velmi aktuální téma trvalé udržitelnosti a vztahu člověka k životnímu prostředí. Mnoho lidí se také začíná zamýšlet nad problémy, které přináší život v městských aglomeracích.

     Tento neobvyklý projekt si klade za cíl rozvíjet trend trvalé udržitelnosti a tím minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

     Přínosem je také environmentálně-vzdělávací hledisko. Trvale obydlená a plně fungující vesnice tohoto typu má být důkazem, že lze žít a bydlet zdravě a v souladu s přírodou, a dále má demonstrovat smysluplnou variantu k dnešnímu způsobu života.

     Právě z toho důvodu by mělo v bezprostřední blízkosti ekovesnice (náves) vzniknout ekocentrum sloužící jako informačně-vzdělávací středisko. Zájemci se zde dozví např. o vzniku a fungování ekovesnice, o použitých technologiích atd.

e) Realizace projektu


Pozemky a domy v ekovesnici

     Po zakoupení pozemku si o své jednotce každý majitel rozhoduje sám (použité materiály, projektová dokumentace, stavební povolení, realizace domu). Musí však respektovat pravidla a omezení uvedené v Projektu Ekovesnice Křižany. Konečný návrh domu schvaluje Rada Ekovesnice, zastupitelstvo obce Křižany a stavební úřad.

     Na realizaci tohoto projektu se může podílet také několik českých architektů a stavebních firem, které mají zkušenosti s výstavbou tohoto typu domů.
Současně bychom chtěli nabídnout účast na realizaci této environmentálně vyspělé výstavby. Pokud tedy akceptujete požadavky a omezení tohoto projektu, zašlete prosím své projekty domů či nabídku služeb i s kontaktem na e-mailovou adresu uvedenou níže.

Náves a ekocentrum

    Náves financuje a realizuje obec Křižany. Předpokládá se další spolupráce (ekocentrum, komunikace, permakulturní zahrada).

Společensko-mateřské centrum

    S realizací tohoto objektu se počítá ve finální fázi budování ekovesnice. Umístění, financování a realizace se bude řešit v rámci společenství obyvatel.

III. Shrnutí

 

     Cíle projektu Ekovesnice Křižany mají několik úrovní a aspektů. Mělo by zde vzniknout příjemné a k životnímu prostředí šetrné místo pro život se snahou o maximální soběstačnost a současně naplňující trend udržitelného rozvoje. Významné je v tomto smyslu využívání přírodních obnovitelných zdrojů energie, šetrné nakládání s vodou a racionální hospodaření s odpady. Význam projektu spočívá také v envinonmentálně-vzdělávací oblasti.

     Současně se jedná o nové pojetí života na vesnici (evoluce vesnice) směrem k obnovení vztahu člověka a přírody. S tím souvisí i vytvoření kvalitního sociálního systému a vzájemného soužití obyvatel, avšak s plným respektování soukromého vlastnictví a individuální svobody jednotlivců.

Jelikož již žiji na Slovensku a v Křižanech jsem prodal i můj vlastní slaměnohliněný domek a pozemek tak se hledá někdo, kdo vloží do projektu svoj vlastní energii a dotáhne ho k realizaci...

 

V případě, že vás tento návrh zaujal, jste v souladu s jeho obsahem a zvažujete, že se chcete stát součástí projektu Ekovesnice Křižany, kontaktujte nás prostřednictvím následujícího e-mailu:


 

Občanské sdružení Ekovesnice o.s. pomáhá realizovat obydlí pro trvale udržitelný život.

V této lokalitě jsou aktuálně na prodej stavební parcely od 180kč/m2.
Pokud máte zájem o koupi pozemku nebo postavení domu v Křižanech, tak prosím kontaktujte koordinátora projektu:

Petr Skořepa: tel. většinou jsem na Slovensku na 00421944293223, občas zapínám i český mobil: 739486553, ekovesnice@gmail.com
 


Navazující články:

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz